روستای نظرآقا-نظرآقا سلام

  نظرآقا سلام _ با همکاری اعضای انجمن گردشگران دشتستان \" ضرب المثل های زیر خاکی در دشتستان و حومه \" اسفندماه 1394 خورشیدی جمع آوری شد.   \" ضرب المثل های زیر خاکی در دشتستان و حومه \" &nb

عنوان بنر

نیازمندی ها

تبلیغات 1 تبلیغات 2  3تبلیغات

مطالب پیشنهادی

ضرب المثل های زیر خاکی در دشتستان و حومه

  • 15:21
  • 659  بازدید

 

نظرآقا سلام _ با همکاری اعضای انجمن گردشگران دشتستان " ضرب المثل های زیر خاکی در دشتستان و حومه " اسفندماه 1394 خورشیدی جمع آوری شد.

 

" ضرب المثل های زیر خاکی در دشتستان و حومه "

 

🔹 سی کَر بخون سی کور برقص
کنایه از بی توجهی در جمع

 

🔹 نر نی غیرِ نرِ کاجمال ؟
کنایه از چیزی که تک نیست ودیگران هم ازش دارند.

 

🔹 ای گُشنِمه نه خَسِمِه
کنایه از نداشتن پول کافی برای تهیه غذا و تجملات ونداشتن خستگی روحی وآشفتگی ناشی از بدهکاریست.

 

🔹اگه میخی خاک تو سرت کنی بِرِه پی یه تُل بلندی

کنایه از اینست که آدم باید مناعت طبع داشته باشد.


🔹 بُز و پی خوش دلوویز میکنن ، میش و پی خوش
کنایه از هرکس اعمال خوب و بدش پای خودش نوشته میشود.

 

🔹 فلانی دُنگاره ی هر آشیه
کنایه از آدم فضول که در هرکاری دخالت میکند.

 

🔹 کَه نه مال خُوتهِ ، کَهدون خُو مال خُوته
کنایه از  پُرخوری کردن

 

🔹 قَرض بُکُن زن بُسوُن ، قرض میره زن می مونه
کنایه از اهمیت زن گرفتن است

 

🔹 پاتیل شریکی جوش نیایِه
کنایه از کار شریکی به جایی نمیرسه است.

 

🔹 زحمت بکش بریز پاتالَش که ایسو وِیسِکِه تو ریت
کنایه از احترام بزرگتر را نگه نداشتن.

 

🔹 بچه ای تا نوجوونی ، نوجوونی تا جوونی ، جوونی تا جهالی ، جهالی تا کی ؟ تا بری بمیری
کنایه از کوتاه بودن عمر و گذر زمان.

 

🔹 سی میش میگو بدو سی گرگ میگو بگیرش
کنایه از فردی که هم طرفدار دوست است و هم هوای دشمن را دارد( هم رفیق دزد وهم شریک قافله )

 

🔹 توریش حساب بُکُو سَگ وَکَش کرده
کنایه از نشستن بد صورت وبد ریخت بودن است.

 

🔹 باندِی بد ری دار بد میشینه
کنایه از همنشینی افراد با امثال خودشان است .

 

🔹بُزی که قِضاش واگشت چاس چیپونه میخِرِه
کنایه از باکسی که حامی توست درگیر نشدن است .


🔹نون گندم کُمِ پولادی میخوا
کنایه از ظرفیت داشتن است

 

🔹 هر چه کنی سی ناکس ، نه میگه خوبه نه میگه بَس
کنایه از انجام دادن کار برای آدم حریص وطماع هستش

 

🔹 مال نا روا ری دِل صَحاوِشِه
کنایه از مال بد بیخ ریش صاحبشه

 

🔹 می تو زدیه که مُو گُرُختُمِه ؟
کنایه از برتری فردی نسبت به فرد دیگر

 

🔹 ای نمیرم نه پیرم
کنایه از هنوز وقت داشتن برای انجام کاری است .

 

🔹 خرمایی که تو خَردیِه مو پُی هَسَّش بازی کِردُمِه
کنایه از من تجربه ام از تو بیشتر است هستش.

 

🔹 مِی خیار حسین گرگعلیِه
کنایه از کسی که عجله داره
( حسین گرگعلی کسی بوده که امروز تخم هندونه می کاشته فردا می رفته برا چیدن هندونه )

 

🔹 خاسیرَت دوستت داره
کنایه از کسی که موقعیت به نفعش هست.

 

🔹 دُز نابِلَد میزِنه وُ کَهدون
کنایه از کسی که تجربه برای انجام دادن کاری ندارد.

 

🔹گِند یه جا مِزن
کنایه از کار عبث و بیهوده

 

🔹 دِل خُوتِه درد بیا ، دلِ هُمسادِتِه دَس بیا
کنایه از مردم داری ست هرچند باسختی برای خوده فرد همراه باشد.

 

🔹 دَر وُ چارچو مُطابق هَمِن
کنایه از تفاهم و همزبانی دونفر است.

 

🔹 زن خیار سَر نبریده یه
کنایه از خوش شانسی و بدشانسی.

 

🔹 سگ پیر گَله ای نِوِیمو
کنایه از آدم از کارافتاده و مسن نباید انتظار کاری داشتن.

 

🔹 سگ پُوی سوار
کنایه از کسی که در هر محلی حاضرست وهمراه هرکسی حتی در کارهای غیرضروری که به اون ربطی ندارد.

 

🔹 کَه کانه دیمِ باد نِده
کنایه از گذشته حرفی نزدن است.

 

🔹 کُولی اِی نِهاش بِری میگو خِرِمِه ، اِی دینداش بری میگو سگمه.

کنایه از آدمهای قدرنشناس

 

🔹 کاری که نِه وُ دِلِه ، دردِ دِلِه
کنایه از آدمهایی که کاری را ازسر اجبار انجام میدهند و منجربه خرابکاری میشود.

 

🔹 اُو شیرین نِه مال خِرِه
کنایه از این تو مستحق این موقعیت نیستی هستش.

 

🔹🔺 گُرگ وُ کِردارِ شُوِش ، چیشِ روزِش نِداره

 

🔹 مِی اِنگاری سُوار دینداش بیده

کنایه از آدم عجول

 

🔹🔺 گفتن کجا مَرد واویدی ؟ گفت اونجو که مَرد نِبی

 

🔹گُیِ پیشونی سفید
گُی : گاو
کنایه از آدم سرشناس

 

🔹شَر اِیا زَنگُل نِهاشِه

کنایه از دعای ناخواسته

 

🔹 🔺گُلی که گوشش بووُرِن درنده تر وِیمو
گلی : گربه

 

🔹🔺 اِی گُت نِواویدی ،کُچیکیت بَهزِه گُتیتِه

 

🔹 می وِیمو اَفتو شی آشپِلا کِر کنی ؟
کنایه از نشدن پنهان کردن کاری از کسی( ماه همیشه پشت ابر نمیمونه )

 

🔹 و اُشتُر گفتن دِیت پسری آورده ، گفت مُو بارم بار خُومه میخوا پسری آورده بو میخوا دختری
کنایه از گرفتاری و مشکلات هرکس برای خودش وفرقی به حال دیگران نداشتن است

 

🔹 بشکنه دستی که نمک نداره
کنایه از ابراز پشیمانی از انجام دادن کاری که مورد پسند واقع نشده

 

🔹 🔺هر جا آشه کچلک فراشه
کنایه از

 

🔹🔺 وُ دعای سگ بارون نمی زنه
کنایه از

 

🔹 🔺مُ خُو دِیم میخوا بزنُم ، سیچه بازی سیری نکنم
کنایه از

 

🔹🔺 نِهِی صحاوِ خر ، چیش خر دراوُرد

 

🔹 مُ میگم نِره او میگه بدوشش
کنایه از سماجت و قانع نشدن

 

 

🔹🔺 یا نمیره گِله یا شاخ پازنه می شکنه

 

🔹 🔺همه ی جونوِرَل دِرَندِه هسن، اسم گرگ بد در رفته

 

🔹🔺 اگه نِخَردیم نون گندم ، اما دیدیم دِسِ مردم

 

🔹🔺 مال نخرو سی بخرو

 

🔹🔺 پاتیل مَنگو سی روز تَنگو

 

🔹 🔺او تهل شیرین نویمو

 

🔹🔺 اشتر تو چنت و نیزه بازی ؟

 

🔹 می پیل علف خرسه ؟
کنایه از ولخرجی

 

🔹بِرِه یه جِی که بِخوننِت ، نه چو وَردارن بُروننِت
کنایه از اهمیت دادن دیگران به فردیست

 

🔹 پِی بَندول کانِه تو نمیرم تو چَه
کنایه از اعتماد نداشتن به فردیست

 

🔹 فلانی مِی شو بافه رووکه
کنایه از کسی که زیرآبی میرود و سعی میکند که کسی متوجه کارش نشود
شو: زیر

 

🔹 🔺لوک شلو و بازیار پاری

 

🔹 🔺زمین اشکافت سر خر پیدا شد
کنایه از..

 

🔹🔺 سگی که هار واوی ، تو چَه میندازنش
کنایه از..

 

🔹 🔺توره دره کجاشه ، همه جا خونه ی بوواشه

 

🔹 🔺تو خونه ایش خومه کشته ، صحراش مردمه
کنایه از..

 

🔹 🔺سر خر سنگینه ، صاوش می کشش
کنایه از..

 

🔹 چِقه گیرقِلا بو که زیاد کُم گا بو
کنایه از چقدر فراونی نعمت باشه که آدم طماع و حریص سیر بشه

 

🔹🔺 تو ماس و گشنیزش گمم

 

🔹 چاره ی خر نمی کنه ، پرنج جُل خر میزنه
کنایه از دستش به عامل اصلی ناراحتی نمیرسه ونمیتونه چیزی بهش بگه وبه پایین دستیهاش زور میگه

 

🔹🔺 خداحافظی خو جَر مُرَفه نداره

 

🔹 🔺خدا سی کور تِلیت میسازه ،یه مَن مَنگِکَم رِخته ریش

 

🔹 قباش پشت و رو نداره
کنایه از کسی که نمیشه ازش طرفداری کرد الان باهات خوبه یه ثانیه دیگه بد

 

🔹 دولتی سیادونه ، او ره پی راجونه
کنایه از انجام کاری برای فردی و نفع رساندن به دیگری

 

🔹🔺 خلایق هر چه لایق

 

🔹 لارُم وابیده مِی گُراز یه تخته
کنایه از کوفتگی و خستگی زیاده

 

🔹🔺 نِه وُ ای نِخار نِخار ، نه وُ ای تیکه گُتو

 

🔹 بِیلِش تا شی کَه بو
که : کاه
کنایه از پنهان ماندن موضوعی

 

🔹 دُخترو باور نِمیکه شی کنه ، ایسُو کُرِ جُف جُف میخوا
کنایه فردی که چیزی را بدست اورده به راحتی که باورش نداشت و الان توقع زیادی ازش دارد .

 

🔹 تا کور بخواد یِراق کنه ، عیش تمومه
کنایه از آدم کم کار و تنبل

 

🔹یِه نونی تو خونه ی خان در اومِه ، سِگشم دینداش بی
کنایه از محبت با توقع جبران آن هستش.

 

🔹 شو پُی دُزی سَر میکنه ، روز گیر نمازه
کنایه از ادم دورو ست

 

🔹 انگار پینجه  گُلیش نکردنه
کنایه از کسی که با صدای بلند صحبت میکند.

 

🔹 مِث کِه خاگ کُمتَر دادنشه ، یه ریز گَپ میزنه
کنایه از افراد پُر حرف

 

🔹🔺 گوشت شِکال درد گرونم
گله ای زَنگه جوونم

 

🔷🔺ای کِلو گاوچرون بی ، گُِی بوواشه می چرُند

 

🔹 🔺ای عُرضه وَش وَرکِشی ، ای صِحاوِش واوُو

 

🔹🔺 اِی تا کَنجیلِتِه عسل کُنی وُ تو دهنش کنی ، آخرش پینجِتِه می گِزِه

 

🔹 🔺ای بگیریش یه مُشتیه ، ای وِلِش کنی یه دَشتی

 

🔹 تیترون موقع خوسیدَن دو پاشه هوا میکنه ، میگو تا آسمون ریم نِرُمبِه
کنایه از افراد افسرده و ناراحتی که بیش از اندازه احتیاط میکنند.

 

🔹مِی گرگیه که وُ گله زده
کنایه از کسی که به یه موقعیت خوب میرسه و گیج میشه.

 

🔹 هر دِسی یه پَهلیِه میخارِنه
کنایه از هرکسی را بهر کاری ساختن هست.

 

🔹🔺 تا شو نِرِی روز وُ جِی نمی رسی

 

🔹 سنگ گُت نشونه ی نزدنه
کنایه از تصمیم بزرگ گرفتن که انجام دادنش در توان فرد نیست

 

🔹 بعد دووت ، دمبلیه
کنایه از دیر انجام شدن کاری دارد یعنی بعداز عروسی رقص و پایکوبی چه فایده دارد

 

🔹گا غِیض خَرمن می کنه
گا: گاو
یعنی آدم نمی تونه وظیفش رو انجام نده ، محکوم به انجام دادن است.

 

🔹 همه ی تِشَل از تو گور یُو در میا
کنایه از آدمی که دنبال فتنه و اختشاش هست.

 

🔹ای یِه مُخی یه سال ثمر نِزِه ، نمی برنش
کنایه از اگر کسی یکبار توقعت را برآورده نکرد دورش ننداز ، ترکش نکن بدردت میخوره.

 

🔹ای هوسه هم یُو بِسه
کنایه از تکرار نکردن کاری ست یعنی همون دفعه قبلی کافیست.

 

🔹تُونَم نِه پیری که مُراد بِدی
کنایه از تو نمیشه انتظار داشت

 

🔹 خِرِ نِخریده آخُورِش بسته
کنایه از هنوز تکلیف یه کاری معلوم نیست طرف واسه ی آینده اش برنامه میریزه

 

🔹 خوش به حال خُم که عاذبم ، هر کِل و بیتی حاضرم
کنایه از فردی که برای هرکاری اعلام  آمادگی میکند

 

🔹حرف شو سر و تَه نداره
کنایه از حرف بی سروته و بی پشتوانه و بی عمل

 

🔹 مِث کُرخِریِه که جُلِ دیشِه پوشیده
کنایه از درجایگاه خودش نبودن است.

 

🔹 مِی شووَش گَشتِه
کنایه از کسی که راه را گم کرده

 

🔹 ایسُو بیو کَه شی شُل درآ
که : کاه
کنایه از کار سختی را باید انجام دادن است .

 

🔹 خر وُ سفارش اُو نمیخاره
کنایه از کار سفارش شده ولی انجام نشده است .

 

🔹 حواست جَمعِه ، باقلهِ تَم گُله

کنایه از افراد بیخیال که شرایط بقیه را درک نمیکنند

 

گردآورنده : مصطفی صفری و  ندا مزارعی

منبع: اتحاد خبرمطالب مرتبط:

1) مديريت، نظراتي که حاوي توهين ، هتاکي ، افترا و مسخره کردن شخص يا گروهي باشد را منتشر نخواهد کرد.
2) نظرات تبليغاتي ( معرفي سايت هاي تبليغاتي ) درخواست تبادل لينک منتشر نخواهد شد
3) لطفا جهت بوجود نيامدن مسائل حقوقي از نوشتن نام مسئولين و شخصيت ها تحت هر شرايطي خودداري نمائيد.
4) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتين (فينگليش) خودداري نماييد.

نظرات برای این مطلب
کد امنیتی رفرش

برترین های نظرآقا سلام

هیئت های مذهبی روستای نظرآقا

گالری تصاویر

درباره ما

نظرآقا سلام

سایتی که در پیش روی شما قرار گرفته(نظرآقا سلام) سایت رسمی نظرآقا(مرکز دهستان زیرراه) است این سایت در شهریور ماه 1391 و با هدف خدمت و اطلاع رسانی به مردم شریف مرکز دهستان زیرراه و انعکاس مشکلات نظرآقا به مسئولین بخش، شهرستان و استان طراحی شده است. و برای چنین هدفی همواره در تلاش هستیم تا خدمات سایت را گسترش دهیم. این امر محقق نمیشود، جز با همت بلند و همکاری صمیمانه شما عزیزان. از سروران دلسوز خواهشمندیم تا در رفع نواقص و بالندگی این جریان و حرکت منت گذارده و مدیران این سایت را یاری رسانند.